pytanie zadane 18 lipca 2017 w Książki przez użytkownika Gość
Po co umieszcza się ją na końcu książki?

1 odpowiedź

odpowiedź 19 lipca 2017 przez użytkownika

Bibliografia jest wykazem, spisem dzieł pisanych, ale również jest to nauka zajmująca się teoretycznym i praktycznym opisywaniem dokumentów. Znajduje się ona zazwyczaj na końcowych stronach książek. 

Jeśli chodzi o bibliografię rozumianą jako wykaz dzieł pisanych to wykaz ten tworzy się wg ustalonych zasad opisów bibliograficznych. Opisy bibliograficzne pozwalają na określenie danego dokumentu, gdzie podstawowe dane bierze się ze strony tytułowej. 

Do podstawowych elementów opisu bibliograficznego zalicza się:

- tytuł,
- autor,
- wydanie,
- adres wydawniczy,
- opis wydawniczy,
- seria,
- uwagi,
ISBN

bibliografia w książce

Bibliografię można podzielić na: zasobową i załącznikową. 

Bibliografia Zasobowa
Jest to inaczej bibliografia biblioteczna, która ma postać katalogów i znajduje się w każdej bibliotece, archiwum czy składnicy książkowej. 

Bibliografia Załącznikowa
Jest to bibliografia przypublikacyjna, czyli zawierająca elementy utworów piśmienniczych o charakterze informacyjnym, co umożliwia weryfikację zawartych w nich treści. Będą się tu zaliczać więc książki naukowe, popularnonaukowe, zawodowe itp. 

Pierwszą polską bibliografią (bieżącą) była stworzona jeszcze w czasach austriackiego zaboru "Bibliografia polska"

Warto wspomnieć też o pierwszych polskich bibliografach, czyli specjalistów w dziedzinie bibliografii. Byli nimi:

1. Karol Estreicher - ojciec polskiej bibliografii, historyk literatury i teatru, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej.

2. Stanisław Estreicher - syn Karola, bibliograf, historyk prawa, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. Joachim Lelewel - bibliograf, historyk, numizmatyk, poliglota, heraldyk.


Prócz tych dwóch podziałów bibliografii, można ją również podzielić wg innych kryteriów na:

- ogólne, czyli bazy Biblioteki Narodowej,

- specjalne te o ograniczonym zakresie np. bibliografie prac magisterskich lub podyplomowych,

- dziedzinowe dotyczące wiedzy z zakresu danej dziedziny nauki,

- adnotowane zawierające treść danej publikacji,

- terytorialne, czyli te które dotyczą danego regionu ale również danego terytorium,

- ikonograficzne, czyli dotyczące ilustracji, dzieł sztuki, obrazów czy rycin itp.,

- osobowe, które mogą dotyczyć danej osoby lub mogą być napisane przez tą osobę,

- bieżące, czyli dokumentowane na bieżąco np. w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca itd.,

- retrospektywne dotyczą dokumentów wydanych min. rok przed rejestracją,

- prospektywne dotyczą dokumentów przygotowanych już do publikacji lub będących w toku publikacji,

- kompletne, czyli wszystkie dokumenty, które posiadają określone cechy,

- wybiórcze (selektywne), czyli zalecające niektóre dokumenty o określonych cechach. 


Jeśli chodzi o bibliografię jako naukę to jest to praktyczne i teoretyczne opisywanie dokumentów pisanych, zestawianie ich w spisy, a także sporządzanie spisów bibliograficznych. 

komentarz 26 marca 2021 przez użytkownika Gość
Bibliografia ważna rzeczy nawet w książkach, często używam. Dzięki niej mogę sobie rozszerzyć źródła gdzie mogę szukać informacji na dany temat.
...