pytanie zadane 5 lipca 2017 w Nauka i technika przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 5 lipca 2017 przez użytkownika

Kwasy karboksylowe to węglowodory znajdujące się w cząsteczkach, których dwa atomy wodoru zastąpiono dwoma atomami tlenu. 

Kwasy karboksylowe otrzymuje się poprzez utlenianie nasyconych węglowodorów: CnH2n+2 + 3(O) - CnH2nO2 + H2. Właściwościami kwasów karboksylowych jest to, że niższe z nich rozpuszczają się w wodzie w każdym stosunku natomiast rozpuszczalność wyższych kwasów maleje wraz ze wzrostem wielkości ich cząsteczek. Roztwory kwasów wykazują odczyn kwaśny i przewodzą prąd elektryczny. Kwasy karboksylowe reagują z metalami i tlenkami i wodorotlenkami metali. 

Alkan Kwasy karboksylowe
wzór nazwa nazwa systematyczna nazwa zwyczajowa
CH4 metan kw. metanowy kw. mrówkowy
C2H6 etan kw. etanowy kw. octowy
C3H8 propan kw. propanowy -

...