pytanie zadane 31 maja 2017 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 31 maja 2017 przez użytkownika

Było to duże gospodarstwo rolno-hodowlane. Zajmowało się produkcją na zbyt, a do prac zatrudniało chłopów pańszczyźnianych.

Folwarki rozwijały się początkowo w dobrach kościelnych i klasztornych. W XV wieku, gdy nastąpił wzrost zapotrzebowania na zboże, folwarki zaczęły zagospodarowywać nieużytki, karczowały w tym celu lasy, pozbawiały ziemi sołtysów, a nawet zabierały ziemię chłopom, których osadzali na gorszych ziemiach. 

Takie działania spowodowały zmianę czynszów na pańszczyznę, czyli darmową pracę chłopów na roli szlacheckiej. Był to jeden dzień bezpłatnej pracy na pańskim polu. Jednak z czasem zaczęto podwyższać tygodniowy wymiar pańszczyzny i wówczas chłopi zaczęli stawiać opór. 

Szlachcic mniej zamożny sam kierował pracą swojego folwarku, natomiast bogatsi powierzali tę funkcję włodarzom, ekonomom i rządcom. I tak np. pracę w polu nadzorowali karbowi. Praca w folwarku trwała cały dzień od świtu do zmierzchu. Takie folwarki pańszczyźniane utrzymywały się w Polsce do XIX wieku. 

...