pytanie zadane 21 maja 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 maja 2017 przez użytkownika

Główne instytucje Unii Europejskiej wymienię w poniższej tabeli. Pokrótce też opiszę, czym dana instytucja się zajmuje.

Rada Europejska       Najważniejszy organ, który wyznacza główne kierunki polityki Unii. Tworzą ją przywódcy państw i rządów państw Unii
Rada Unii Europejskiej (Rada Ministrów) Jest to organ decyzyjny UE, który składa się z przedstawicieli rządów wszystkich państw członkowskich. Podejmuje on decyzje na podstawie propozycji podawanych przez Komisję i po konsultacji z Parlamentem Europejskim
Komisja Europejska Jest organem wykonawczym UE i składa się z 20 członków (komisarze), których wybiera się raz na pięć lat. Jej zadaniem jest nadzór nad przestrzeganiem postanowień, traktatów, projektów aktów prawnych. Swoją siedzibę Komisja ma w Brukseli.
Parlament Europejski Składa się z 626 posłów, których wybiera się raz na 5 lat. Posłów wybierają obywatele UE i wyborach powszechnych i bezpośrednich. Do zadań parlamentu należy zatwierdzenie budżetu Unii, kontrola pracy Komisji, podejmowanie inicjatywy ustawodawczej, zatwierdzanie wniosków o przystąpienie do UE nowych państw i zatwierdzanie umów handlowych z krajami trzecimi.
Trybunał Sprawiedliwości Jest najwyższym organem sądowym UE i składa się z 15 sędziów, po jednym z każdego państwa członkowskiego, dodatkowego sędziego oraz z 9 rzeczników generalnych. Kadencja każdego z sędziów trwa po sześć lat. 

...