seohost

2 odpowiedzi

odpowiedź 12 maja 2017 przez użytkownika
Nazwa Temperatura
topnienia, °C
Temp.
wrzenia
przy
760 mHg °C
Boksyt (AlFe)2O3 1820 -
Boksydowe wyroby ogniotrwałe 1600-1800 -
Boraks B4O7Na2 • 10H2O 741 bezwodny -
Chromit FeO • Cr2O3 2180 -
Chromitowe wyroby ogniotrwałe 2050 -
Fluoryt CaF2 1392 2500
Kaolin palony Al2O3 • 2SiO2 1770 -
Karborund SiC >2700 -
Krystobalit SiO2 1702 2230
Krzemian wapnia CaSiO3 1512 -
Krzemionkowe wyroby ogniotrwałe 1700-1800 -
Kwarc SiO2 1477 2230
Magnetyzowe wyroby ogniotrwałe 2000 -
Silimanit Al2O3 • SiO2 1816 -
Stal 1520-1420 -
Surówka 1300-1120 -
Szamotowe wyroby ogniotrwałe 1580-1800 -
Szkło wodne Na2SiO2 1027 -
Tlenek aluminium Al2O3 2046 2700
Tlenek cyrkonu ZrO2 2700 4300
Tlenek tytanu TiO2 1775 -
Tlenek żelazowy Fe2O3 ~1510 -
Tlenek żelazowo-żelazowy ~1530 -
Woda H2O 0 100
Wollastonit CaO • SiO2 1250-1300 -
Żelazo (czyste) Fe 1539 >3200
Żeliwo 1250-1150 -

odpowiedź 12 sierpnia 2018 przez użytkownika

Temperatury i ciepła topnienia substancji

Substancja Temp. topnienia
(w ºC)
Ciepło topnienia
(w kJ/kg)
Alk. etylowy
Rtęć
Lód (woda)
Naftalen
Ołów
Złoto
Żelazo
Wolram
-114
-39
0
80
327
1063
1535
3380
105
12
334
149
25
64
270
193

...