pytanie zadane 10 kwietnia 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 10 kwietnia 2017 przez użytkownika

Skróty są używane w każdej pracy. Są to skróty pojedyncze np. dr, ks., inż. lub połączenie skrótów kilku wyrazów - skrótowców, czyli np. skracające jakąś nazwę np. OBWE. 

Dzięki używaniu skrótów lub symboli możemy ograniczyć powtórzenia długich nazw. Skrótów w pracy używamy wtedy, gdy dana fraza używana jest często podczas pisania pracy. Jeśli w pracy używamy skrótów powszechnie znanych, nie budzących wątpliwości nie należy ich wyjaśniać. Należą do nich takie skróty jak m.in.: bm. (bieżącego miesiąca), cm (centymetr), jw. (jak wyżej) czy tzn. (to znaczy). 

Jeżeli w całej pracy użyjemy więcej niż dziesięciu skrótów nazw niewystępujących w słowniku, to należy sporządzić i zamieścić kompletny wykaz użytych skrótów z podaniem ich pełnej nazwy. Taki wykaz sporządza się na oddzielnej stronie, w układzie trzech kolumn, gdzie podaje się najpierw skrót, a potem pełne znaczenie. Wykaz powinien znajdować się zaraz po "Spisie treści" przed "Wstępem". 

...