pytanie zadane 4 kwietnia 2017 w Turystyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 6 kwietnia 2017 przez użytkownika

Ekologiczne skutki turystyki zależą od aspektu oddziaływania. Z pośród nich można wymienić:

1. Skład gatunkowy roślinności i zwierząt, gdzie konsekwencje tego skutkują:

- zakłóceniami rozrodczości zwierząt,
- zabijaniem zwierząt w trakcie polowań,
- zabijaniem zwierząt na handel pamiątkarski,
- migracjami zwierząt,
- zakłóceniami wegetacji roślin przez wydeptywanie i ugniatanie,
- zniszczenia w trakcie pozyskiwania drewna na opał i materiału konstrukcyjnego,
- zmiany naturalnych siedlisk roślinnych.

2. Zanieczyszczenia:

- wody przez zrzut ścieków, rozlewanie paliwa,
- powietrza związane z emisją spalin samochodowych, spalaniem opału na ogrzewanie domów, oświetlenie,
- hałas komunikacyjny

3. Erozja:

- ubicie powierzchni gleb powodujące nadmierny spływ i erozję,
- obrywanie i przemieszczanie się materiału wzdłuż stoku,
- wzrost ryzyka pojawienia się lawin,
- zniszczenia utworów geologicznych,
- niszczenie brzegów rzek.

4. Wykorzystanie surowców naturalnych:

- obniżanie poziomu wód gruntowych,
- pozyskiwanie surowców do produkcji energii na potrzeby turystyki,
- niebezpieczeństwo pożarów,
- pozyskiwanie surowców mineralnych jako materiału budowlanego,
- nadmierna eksploatacja surowców biologicznych,
- zmiany obiegu wody,
- zmiany w użytkowaniu ziemi.

5. Wizualny:

- rozbudowa obiektów zagospodarowania,
- śmieci,
- ścieki, rozwój glonów.

...