pytanie zadane 4 kwietnia 2017 w Turystyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 6 kwietnia 2017 przez użytkownika

Zadania związane z turystyką, które należą do gminy można podzielić na trzy grupy zadań. Są to:

I. Zadania aktywizujące lokalną gospodarkę turystyczną, bezpośrednio związane z funkcjonowaniem tego sektora:

- programowanie rozwoju turystyki w gminie i kreowanie lokalnego produktu turystycznego,
- tworzenie struktur organizacyjnych działających na rzecz rozwoju turystyki w gminie,
- przystosowanie przestrzeni gminy do pełnienia funkcji turystycznych,
- promocja turystyczna gminy,
- propagowanie idei rozwoju turystycznego gminy wśród mieszkańców oraz kształtowanie właściwej postawy miejscowej społeczności wobec turystów,
- tworzenie korzystnego klimatu do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości turystycznej.

II. Zadania o charakterze ogólnogminnym, wpływające na funkcjonowanie gospodarki turystycznej:

- gospodarowanie przestrzenią i zapewnienie ładu przestrzennego,
- ochrona środowiska,
- rozwój infrastruktury społecznej i technicznej,
- działalność kulturalna oraz kultura fizyczna i sport,
- zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

III. Zadania obowiązkowe nałożone na gminy na mocy aktów prawnych:

- ewidencja obiektów noclegowych niepodległych kategoryzacji,
- przeprowadzeni kontroli w obiektach hotelarskich,
- zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie gminy w celach turystycznych.

...