Czemu dzieci interesują się telewizją i jaki ona ma na nie wpływ?

1 odpowiedź

odpowiedź 25 marca przez użytkownika fasolka

Na zainteresowanie dzieci telewizją wpływa wiele czynników, z których do najważniejszych należą:

- wiek, gdzie młodsze dzieci przejawiają większe zainteresowanie telewizją,

- płeć, gdzie więcej czasu przed telewizorem spędzają chłopcy, szukając programów z nutką grozy,

- inteligencja, gdzie oglądanie telewizji sprawia mniej satysfakcji dzieciom zdolnym niż  ich mniej zdolnym rówieśnikom,

- status społeczno-ekonomiczny, gdzie oglądanie przez dzieci telewizji jest bardziej popularne w rodzinach o niższym statusie społecznym. Objawia się to właśnie u nich, ponieważ dzieci uboższe mają mniej możliwości korzystania z innych form zabawy,

- postępy w nauce, gdzie dobry uczniowie mniej interesują się telewizją w miarę upływu lat i uważają oglądanie telewizji za stratę czasu,

- akceptacja społeczna, gdzie dzieci bardziej akceptowane mniej interesują się telewizją,

- osobowość, gdzie telewizja podoba się bardziej dzieciom słabo przystosowanym i psychicznie i społecznie. Dzieci skoncentrowane na sobie oglądają częściej telewizję, niż dzieci uspołecznione. 

Wpływ oglądania telewizji na dzieci może być różnoraki. Zbyt długie i częste jej oglądanie może skutkować zaburzeniami trawienie i ograniczeniem ilości snu dziecka. Ponadto ogranicza ono czas, który dziecko może spędzić na innej formie zabawy czy spotkaniach z rówieśnikami, a nawet na rozmowach z członkami rodziny. Telewizja ma również wpływ na tworzenie się wartości, postaw, zachowań czy na język dziecka. 

Telewizja może też pobudzać niektóre dzieci to zainteresowania się nowymi pasjami czy też uzupełnia braki w wiadomościach lub uczy nowych rzeczy. 

...