seohost
pytanie zadane 25 marca 2017 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 25 marca 2017 przez użytkownika

Poniżej najczęściej używane wielkości fizyczne

Nazwa
(symbol)
Jednostka Wartość
Prędkość światła w próżni (c) cm/s 2,9979 * 1010
Przenikalność magnetyczna próżni (μ0) H/cm 1,25664 * 10-8
Przenikalność elektryczna próżni (ε0) F/cm 0,88542 * 10-13
Opór falowy próżni (Z0) Ω 376,78
Temperatura zera absolutnego (T0) ºC -273,16
Przyśpieszenie ziemskie (g) cm/s2 980,665
Stała grawitacyjna (f) cm3/g * s2 6,670 * 10-8
Stała Boltzmana (k) J/K 1,380 * 10-23
Stała Planca (h) erg * s 6,625 * 10-27
Stała Stefana-Boltzmanna (σ) erg/cm2C4 * s 5,668 * 10-5
Elementarny ładunek elektryczny (e) A * s 1,602 *10-19
Elektromechaniczny równoważnik
cieplny
cal/Ws 0,2389
Energetyczny równoważnik masy erg/g 8,987 *1020
Elektronowolt erg 1,602 * 10-12
Długość fali Comptona (h/m0*c) A 0,024426
Magneton Bohra (μB) A*m2 9,274*10-23
Magneton jądra (μk) A*m2 5,050*10-26
Promień toru elektronu wodoru (r) cm 5,292*10-9
Stała gazowa (R) erg/C*mol 8,3144*107
Stała Loschmidta (L) molekuł/mol 6,023*1023
Objętość molowa (0ºC; 760 tor) cm3/mol 22,414*106
Stała Faradaya (F) C 96520

...