dhosting
pytanie zadane 28 listopada 2015 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 28 listopada 2015 przez użytkownika

Aprecjacja jest to wzrost kursu bieżącego waluty w związku z nadwyżką bilansu płatniczego kraju albo podniesienie się wewnętrznej siły nabywczej pieniądza w wyniku obniżenia ogólnego poziomu cen w danym kraju.

Prościej mówiąc mianem aprecjacji określa się wzrost wartości jakiegoś dobra lub jakiejś usługi w systemie płynnych kursów walut. Zazwyczaj pojęcie to odnosi się do pieniądza. 

Przykład:
Wzrost popytu na polskie towary spowodował aprecjację złotego, przez co kurs euro spadł z 4,20 zł do 3,80 zł. 

Jeśli chodzi o płynny kurs walut to właśnie jest on wynikiem kształtowania się podaży i popytu. Innymi przyczynami aprecjacji mogą być:

- wzrost atrakcyjności dóbr jakie produkuje się w kraju w handlu międzynarodowym,
- wzrost zagranicznych inwestycji w kraju,
- obligacje rządowe, bony skarbowe i papiery wartościowe z wysoką stopą oprocentowania.

wzrost walut czyli aprecjacja

Jak wszystko, także i aprecjacja ma swoje plusy i minusy. Do plusów należy to, że zwiększa się siła nabywcza danej waluty, zwiększa się kapitał zagraniczny, spadek cen dóbr importowanych czy zmniejsza się zadłużenie zagraniczne. Natomiast minusami takich działań będzie mniejsza konkurencyjność eksportu w danym kraju, pogorszenie bilansu zagranicznego w handlu czy malejąca wartość eksportu. 

...