seohost
pytanie zadane 23 stycznia 2017 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 25 stycznia 2017 przez użytkownika

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli RWPG została stworzona w dniach 5-8 stycznia 1949 roku z inicjatywy Stalina. Odbyło się to podczas konferencji moskiewskiej i prócz ZSRR udział w niej wzięli również przedstawiciele takich państw takich jak: Bułgaria, Polska, Rumunia, Węgry. 

RWPG była odpowiedzią na plan Marshalla i nastąpiło to w okresie kiedy we wszystkich tych krajach przeprowadzono zasadnicze zmiany systemowe w dziedzinie ekonomii, stosunków społecznych i ustrojowych. Polityka na Kremlu potrzebowała więc wsparcia ideologii przez siebie głoszonych o dobrowolności rozwoju poszczególnych krajów swojej strefy wpływów, ale chciała zachować pełnię kontroli nad polityka gospodarczą w tych państwach. 

Formalnym zadaniem RWPG było wspieranie planowego rozwoju gospodarki narodowej, przyspieszenie postępu gospodarczego i technicznego, stały wzrost poziomu wydajności pracy i zwiększanie dobrobytu państw członkowskich. Natomiast praktycznie wyglądało to tak, że RWPG koordynowała politykę ekonomiczną krajów satelickich pod względem interesów ZSRR. 

Na konferencje nie zaproszono przedstawicieli Jugosławii, co zostało odebrane jako dyskryminacja sprzeczna z zawartymi wcześniej układami. Takie działanie wynikało z konfliktu ideologicznego między Moskwą a Belgradem.

Najwyższym organem RWPG była Sesja Rady, którą zwoływano rok rocznie. Składali się na nią wicepremierzy państw członkowskich. Aparat administracyjny natomiast składał się z 12 stałych komisji branżowych m.in. z: Przemysłu Węglowego - Warszawa. 

W kolejnych latach do RWPG przystąpiły również inne państwa, jak chociażby:

- Mongolia - 1962
- Kuba - 1972
- Wietnam - 1978

Choć RWPG miała być  sprawną instytucją działającą współpracującą z państwami członkowskimi, to jednak w rzeczywistości była machiną biurokratyczną o niejasnych zasadach wymiany gospodarczej. 

...