seohost
pytanie zadane 23 stycznia 2017 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 24 stycznia 2017 przez użytkownika

Deportowano oraz wysiedlano ludzi nie tylko w czasie II wojny światowej, ale również po niej. I tak:

1. Przymusowe wysiedlenia polskich obywateli przez ZSRR i III Rzeszę w czasie II wojny światowej miały miejsce na:

- obszarach zajmowanych przez III Rzeszę, gdzie 1,3 mln osób wysiedlono na tereny Generalnego Gubernatorstwa,

- kresach wschodnich II RP, gdzie 1,0 mln osób wysiedlono na północne rejony europejskiej części i azjatyckiej części ZSRR,

- obszarach zajmowanych przez III Rzeszę i Generalne Gubernatorstwo, gdzie 3,6 mln osób wysiedlono na tereny III Rzeszy. 

Wysiedlenia i deportacje miały miejsce również w późniejszych, powojennych latach 1945-1950. I tak wysiedlano lub deportowano ludzi do 

1. Niemieckich i austriackich stref okupacyjnych z:

- Polski - 3,092 mln osób
- Czechosłowacji - 2,900 mln osób
- Węgier - 0,170 mln osób
- Austrii - 0,080 mln osób
- Jugosławii - 0,300 mln osób
- Rumunii - 0,250 mln osób
- ZSRR - 0,270 mln osób
- Litwy, Łotwy i Estonii - 0,170 mln osób
- Inne kraje europejskie - 0,135 mln osób
- Kraje zamorskie - 0,020 mln osób

2. Obszarów na terenie ZSRR z:

- Rumunii i Jugosławii - 0,656 mln osób
- Prus Wschodnich i Pomorza Śląskiego - 0,218 mln osób

Po II wojnie światowej do Polski zostało również przesiedlonych parę mln osób, a dokładnie z:

- dawnych Kresów Wschodnich II RP - 1,277 mln osób
- innych obszarów ZSRR - 0,266 mln osób
- niemieckich stref okupacyjnych - 1,600 mln osób
- innych krajów europejskich - 0,500 mln osób

Jeżeli chodzi o repatriacje innych grup narodowościowych po II wojnie światowej to sytuacja wyglądała następująco:

Narodowość Obszar Liczba
Czesi i Słowacy ZSRR/
Czechosłowacja
Rumunia/
Czechosłowacja
0,042
0,018
Słowacy Węgry/
Czechosłowacja
0,730
Węgry Czechosłowacja/
Węgry
Jugosławia/Węgry
Rumunia/Węgry
Austria/Węgry
0,074
0,035
0,103
0,085
Chorwaci i Słoweńcy Węgry/Jugosławia 0,040
Włosi Jugosławia/Włochy 0,140
Ukraińcy Polska/ZSRR
Czechosłowacja/ZSRR
0,480
0,045
Białorusini Polska/ZSRR 0,036
Obywatele ZSRR Strefy okupacyjne Niemiec/ZSRR
Strefy okupacyjne Austrii/ZSRR
2,000
0,106
Japończycy Chiny/Japonia
Tajwan/Japonia
Korea/Japonia
ZSRR/Japonia
Azja Południowo-Wschodnia/Japonia
Riukiu/Japonia
inne państwa azjatyckie/Japonia
1,706
0,322
0,712
0,295
0,086
0,012
0,014

...