pytanie zadane 18 sierpnia 2015 w Nauka i technika przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 19 sierpnia 2015 przez użytkownika

Środki artystycznego wyrazu to inaczej środki stylistyczne lub środki poetyckie. Ich użycie w tekście jest wyrazem wywołania u odbiorcy danych emocji, zachowań. Można je najczęściej spotkać w poezji, w literaturze. Pomagają one artyście wyrazić wyrazić swoje emocje i sprawić, by odbiorca również je odczuwał. Poza tym autor poprze zastosowanie środków artystycznego wyrazu buduje nastrój w utworze i pobudza wyobraźnię czytelnika. 

Do najczęstszych środków artystycznego wyrazu należą:

1. Homonimy - wyrazy o tym samym brzmieniu, ale mające różne znaczenia, np.:
- lód - lud, 
- bruk - bróg,
- wież - wiesz,
- stóg - stuk itp.

2. Prowincjonalizmy - wyrazy, zwroty znane tylko w pewnej okolicy kraju, w danym regionie. 

3. Archaizmy - zwroty językowe, które kiedyś istniały np.:
- jątrew - bratowa,
- czwarzyć - droczyć się. 

4. Barbaryzmy - wyrazy obcego pochodzenia np. germanizmy, rusycyzmy.

5. Apostrofa - zwrócenie się do osoby nieobecnej lub zmarłej, do rzeczy lub pojęcia oderwanego np. "Urszulo, moja najdroższa, gdzieś mi się podziała?..." - J. Kochanowski.

6. Uosobienieinaczej zwane personifikacja - postać mowy polegająca na tym, że roślinom, zwierzętom, rzeczom martwym lub pojęciom oderwanym, przypisujemy czynności i przymioty osób np. gwiazda mruga, kwiat zasypia itp. 

7. Alegoria - metafora, rozciągająca się na cały utwór lub na jego pewną część stanowiącą całość myślową.

8. Zamienna - postać mowy powstająca wtedy, gdy zamiast właściwego przedmiotu wymieniamy inny, pozostający z nim w jakimkolwiek związku np. Lubię pędzel Matejki = lubię dzieła namalowane przez Matejkę. 

9. Ogarnienie - zamiennia, polegająca na tym, że zamiast części wymieniamy całość lub odwrotnie np.:
- bystra źrenica - zamiast oko,
- dziesiąta wiosna - zamiast rok itp.

10. Ironia - postać mowy polegająca, na tym, że dla spotęgowania wyrażenia zamiast myśli właściwej wypowiadamy wręcz przeciwną np. pięknie się spisałeś = źle postąpiłeś. 

komentarz 17 października 2022 przez użytkownika Gość
W apostrofie wydaje mi się że nie musi być zwrócona do osoby zmarłej :)
komentarz 17 października 2022 przez użytkownika
Tak apostrofa może być zwrotem kierowanym do osoby zmarłej, ale toż do nieobecnej, a także do rzeczy, zjawisk, bóstw lub miejsc. Innym przykładem niż ten podany w apostrofie może być zwrot "Litwo, Ojczyzno moja..." .
...