pytanie zadane 27 kwietnia 2016 w Informatyka przez użytkownika anonimowy

Programy Writer i Calc, które wchodzą w skład pakietu biurowego LibreOffice dają możliwość tworzenia funkcji, które wykonują różne obliczenia. Jest gdzieś spis tych funkcji?

1 odpowiedź

odpowiedź 27 kwietnia 2016 przez użytkownika

Formuły z wyrażeniami matematycznymi w Writerze lub Calcu, wpisuje się w polu edycji formuł. Za ich pomocą zostanie wyznaczona wartość komórki docelowej.

Do dyspozycji masz kilka rodzajów funkcji, które przedstawione są w tabelach poniżej.

Funkcje podstawowe:

Funkcja
(operator)
Przykład Działanie
Dodawanie
(+)
<A1> + <A2>
<A2> + 4
dodaje liczby lub wartości komórek
Odejmowanie
(-)
<A1> - <A2>
7 - <A1>
odejmuje liczby lub wartości komórek
Mnożenie
(* lub MUL)
<A1> * <A2>
5 MUL <A2>
mnoży liczby lub wartości komórek
Dzielenie
(/ lub DIV)
<A2> / 2
9 DIV <A3>
dzieli liczby lub wartości komórek

Operatory:

Operator
(znak)
Przykład Działanie
Separator listy
)
10|20|30
<A1>|10|<B4>
oddziela elementy listy
Równość
(EQ lub ==)
4 == 7
(wynik: 0)
<A1> EQ <A2>
(wynik 1, gdy
wartości są równe)
sprawdzanie czy dane wartości są sobie równe.
Jeśli tak, to zwraca wartość 1 (PRAWDA),
jeśli nie to zwraca wartość 0 (FAŁSZ)
Nierówność
(NEQ lub !=)
3 != 6
(wynik: 1)
sprawdza czy wartości są sobie nierówne
Mniejszy lub równy
(LEQ)
3 LEQ 5
(wynik: 1)
sprawdza czy pierwsza wartość jest
mniejsza lub równa od drugiej
Większy lub równy
(GEQ)
3 GEQ 6
(wynik: 0)
sprawdza czy pierwsza wartość jest większa
lub równa od drugiej
Mniejszy
(L)
2 L 5
(wynik: 1)
sprawdza czy pierwsza wartość jest
mniejsza od drugiej
Większy
(G)
2 G 5
(wynik: 0)
sprawdza czy pierwsza wartość jest
większa od drugiej
Suma logiczna OR
(OR)
2 OR 0
(wynik: 1)
oblicza sumę logiczną
(każda liczba różna od zera)
Iloczyn logiczny
(AND)
1 AND 0
(wynik: 0)
oblicza iloczyn logiczny
Logiczny Exclusive OR
(XOR)
2 XOR 0
(wynik: 1)
oblicza wartość logiczną XOR
Negacja logiczna
(NOT)
NOT 1
(wartość: 0)
zwraca wartość negacji logicznej

Funkcje dodatkowe:

Funkcja
(operator)
Przykład Działanie
Suma
(SUM)
SUM <A1:A2> oblicza sumę liczb w wybranych komórkach
Zaokrąglenie
(ROUND)
3,3470 ROUND 2
(wynik: 3,35)
zaokrągla liczbę do podanej ilości miejsc
Procent
(PHD)
5 - 10 PHD
(wynik: 4,9)
wyraża procent w postaci ułamkowej
(100% = 1)
Pierwiastek kwadratowy
(SQRT)
SQRT 9
(wynik: 3)
oblicza pierwiastek kwadratowy z liczby
Potęgowanie
(POW)
2 POW 4
(wynik: 16)
podnosi liczbę do potęgi

Funkcje statystyczne:

Funkcja
(operator)
Przykład Działanie
Minimum
(MIN)
MIN 10|20|30
MIN <A2:A7>
zwraca wartość minimalną z podanego
zakresu liczb lub komórek
Maksimum
(MAX)
MAX 10|20|30 zwraca wartość maksymalną z podanego
zakresu liczb lub komórek
Średnia
(MEAN)
MEAN 10|20|30
MEAN <A2:A7>
zwraca wartość średnią z
podanego zakresu liczb lub komórek
 

Funkcje trygonometryczne:

Funkcja
(operator)
Przykład Działanie
Sinus
(SIN)
SIN PI/2 oblicza wartość sinusa kąta
Cosinus
(COS)
COS <A1> oblicza wartość cosinusa kąta w radianach
Tangens
(TAN)
TAN 1 oblicza wartość tangensa kąta w radianach
Arcus sinus
(ASIN)
ASIN 0 oblicza wartość arcusa sinusa argumentu,
zwracając kąt w radianach
Arcus cosinus
(ACOS)
ACOS <A2> oblicza wartość arcusa cosinusa argumentu,
zwracając kąt w radianach
Arcus tangens
(ATAN)
ATAN 1 oblicza wartość arcusa tangensa argumentu,
zwracając kąt w radianach

Wbudowane stałe:

Nazwa stałej Wartość Opis
TRUE każda liczba różna od 0 prawda logiczna
FALSE 0 fałsz logiczny
PI 3.1415... liczba pi (π)
E 2.7182... stała Eulera

Wbudowane zmienne:

Nazwa zmiennej Wartość
CHAR ilość liter w dokumencie
WORD ilość słów w dokumencie
PARA ilość paragrafów w dokumencie
GRAPH ilość grafik umieszczonych w dokumencie
TABLES ilość tabel umieszczonych w dokumencie
OLE ilość obiektów OLE osadzonych w dokumencie
PAGE całkowita ilość stron w dokumencie

...