pytanie zadane 8 kwietnia 2016 w Programowanie przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 8 kwietnia 2016 przez użytkownika

PowerShell jest środowiskiem skryptowym udostępnionym przez firmę Microsoft w systemach Windows, dzięki któremu można w wygodny sposób zarządzać komputerami.

Do podstawowych poleceń PowerShella zalicza się tzw. cmdlety. Są to dwuczłonowe komendy zaczynające się od czasownika, połączonego znakiem myślnika z rzeczownikiem. Pozostałe parametry oddziela się znakami spacji. Pierwszy składnik w regule określa czynność, jaką należy wykonać na składniku drugim.

Przykład:

Get-Help cmdlet (przegląd poleceń)

Pełna lista wszystkich dostępnych cmdletów dostępna jest po wpisaniu polecenia Get-Comand.

Poniżej lista najważniejszych Cmdletów:

Get-Help - wyświetla informacje o języku PowerShell i apletach poleceń

Format-Table - formatuje właściwości obiektu jako tabelę

Get-Member - pobiera informacje o obiektach

Read-Host - odczytuje wiersz danych wejściowych z konsoli

Send-MailMessage - wysyła wiadomość e-mail

Select-Object - wybiera określone właściwości obiektu lub zbioru obiektów

Get-WMIObject - pobiera obiekty klas WMI

Measure-Object - oblicza różne charakterystyki obiektu

New-Object - tworzy obiekt COM lub .NET

Sort-Object - sortuje obiekty według właściwości

Where-Object - tworzy filtr, który decyduje jakie obiekty zostaną przekazane do protokołu wyjściowego

Out-GirgView - wysyła wyjście do interaktywnej tabeli w nowym oknie

Import-CSV - importuje plik CliXML i generuje na jego podstawie obiekty 

Export-CSV - generuje plik rozdzielony przecinkami reprezentujący obiekty wejściowe

Import-CliXML - importuje plik CliXML i na jego podstawie tworzy obiekty

Export-CliXML - zapisuje do pliku wytworzoną reprezentację XML obiektu

Operatory PowerShell

Operator Znaczenie
Operatory logiczne
-not (lub !) negacja (nie)
-and iloczyn logiczny (i)
-or suma logiczna (lub)
-xor alternatywa wykluczająca
Operatory porównania
-like podobieństwo ciągów (dopuszczalne użycie znaków * i ?)
-match dopasowanie do wzorca  (wyrażenia regularne)
-eq równy
-gt większy niż
-ge większy lub równy
-lt mniejszy niż
-le mniejszy lub równy

Lista zmiennych automatycznych

Nazwa Opis
$_ zmienna oznaczająca aktualnie przekazany obiekt w potoku
$? zmienna typu Boolean (prawda/fałsz) informująca czy ostatnia operacja zakończyła się prawidłowo
$args tablica zawierająca parametry przekazane do funkcji, skryptu lub bloku skryptu
$true logiczna prawda
$false logiczny fałsz
$home zmienna zawierająca ścieżkę do katalogu domowego użytkownika
$null wartość pusta
$host Odwołanie (inaczej referencja) do obiektu zawierającego informacje o interfejsie graficznym użytkownika
$input zmienna tablicowa zawierająca parametry przekazywane do funkcji lub skryptu za pomocą operatora pipe (|)
#pwd ścieżka katalogu roboczego
#psHome ścieżka do instalacji PowerShella
$pid Identyfikator bieżącej instancji PowerShella
 
komentarz 20 grudnia 2020 przez użytkownika Gość
Powershell to.swietne narzedzie dla informatyka adminstratora systemu. Mozna zautomatyzowac sobie prace. Wystarczy stworzyc plik i dodac go do harmonogramu zadan systemowego. Poleca sie pobawic.
...