pytanie zadane 16 marca 2016 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 18 marca 2016 przez użytkownika

Bonitacja gleb inaczej nazywana gleboznawstwem to ocena jakości gleby pod względem wartości użytkowej. Uwzględnia ona żyzność gleby, stosunki wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność uprawy na danym terenie. 

bonitacja gleby

Bonitację gleby, czyli wspomnianą już ocenę jej jakości, wykonuje się w celu zakładania jednolitej ewidencji gruntów, co jest podstawą do określenia wymiaru podatkowego gruntu, scalania gruntów i ich racjonalnego wykorzystania w celach nierolniczych.

Wartość gleby wyraża się w klasach lub punktach. W Polsce wartość gleby wyraża się w klasach i wygląda to następująco:

Klasa Gleby Powierzchnia kraju w %
I najlepsze:
czarnoziemy, gleby brunatne, mady

Gleby zasobne w składniki pokarmowe i łatwe do uprawy
0,4
II bardzo dobre

Leżą w mniej korzystnych warunkach terenowych, przez co zebrany plony mogą być niższe jakościowo
2,9
III a
III b
średnio dobre:
gleby brunatne, bielicowe

Występują na nich duże wahania poziomu wody zależnych od opadów
10,0
12,3
IV a
IV b
średnie:

Podatne na wahania poziomu wód gruntowych
22,4
17,4
V słabe:
gleby kamieniste, piaszczyste

Ubogie w substancje organiczne, nie nadające się do melioracji
22,7
VI najsłabsze

Uzyskuje się tu bardzo niskie plony lub nie uzyskuje się ich wcale, występuje bardzo niski poziom próchnicy, często gleby tej klasy nadają się tylko do zalesienia. 
11,9
...