pytanie zadane 6 marca 2016 w Programowanie przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 6 marca 2016 przez użytkownika

Poniżej lista błędów kompilacyjnych języka programowania Pascal

Nr błędu Komunikat Znaczenie komunikatu
2 Identifier expected spodziewany identyfikator (nr)
3 Unknown identifier identyfikator nieznany (zły użyty identyfikator)
4 Duplicate identifier podwójny identyfikator (już istnieje)
5 Syntax error błąd składni
8 String constant exceeds line stała łańcuchowa przekracza długość wiersza (lub brak apostrofu)
14 Invalid file name nieprawidłowa nazwa zbioru
15 File not found nie znaleziono zbioru
16 Disk full dysk jest pełny (brak miejsca)
20 Variable identifier expected spodziewana nazwa zmiennej
21 Error in type błąd w nazwie typu
26 Type mismatch wystąpiła niezgodność typów
29 Ordinal type expected spodziewany typ porządkowy
30 Integer constant expected spodziewana stała typu integer
31 Constant expected spodziewana stała
32 Integer or real constant expected spodziewana stała typu integer lub real
33 Type identyfier expected spodziewany identyfikator typu
34 Invalid function result type nieprawidłowy typ wyniku funkcji
36 BEGIN expected spodziewane słowo BEGIN
37 END expected spodziewane słowo END
38 Integer expression expected spodziewane wyrażenie typu integer
39 Ordinal expression expected spodziewane wyrażenie typu porządkowego
40 Boolean expression expected spodziewane wyrażenie typu bloolean (logicznego)
42 Error in expression błąd w wyrażeniu
50 DO expected spodziewane słowo DO
54 OF expected spodziewane słowo OF
57 THEN expected spodziewane słowo THEN
58 TO or DOWNTO expected spodziewane słowo TO lub DOWNTO
62 Division by zero dzielenie przez zero
64 Cannot Read or Write variables of this type Nie można stosować: Read, Readln, Write, Wrieteln dla zmiennych tego typu
66 String variable expected spodziewana zmienna łańcuchowa
67 String expression expected spodziewane wyrażenie typu łańcuchowego
76 Constant out of range stała jest poza zakresem
85 ";" expected spodziewany średnik
86 ":" expected spodziewany dwukropek
87 "," expected spodziewany przecinek
88 "(" expected spodziewany nawias okrągły otwierający
89 ")" expected spodziewany nawias okrągły zamykający
90 "=" expected spodziewany znak równości
91 ":=" expected spodziewany znak przypisania
94 "." expected spodziewana kropka
97 invalid FOR control variable błędna zmienna sterująca instrukcji FOR
106 Character expression expected spodziewane wyrażenie typu znakowego
112 Case constant out of range stała wyboru instrukcji CASE znalazła się poza zakresem
113 Error in statement błąd w instrukcji
132 Critical disk error poważny błąd na dysku
143 Invalid procedure of function reference błędne odwołanie do procedury lub funkcji

...