pytanie zadane 6 marca 2016 w Informatyka przez użytkownika Gość
Przy użytkowaniu systemu MS DOS wyskakują nieraz komunikaty w języku angielskim. Ma ktoś jakąś listę co one oznaczają?

1 odpowiedź

odpowiedź 6 marca 2016 przez użytkownika

Znaczenie komunikatów w systemie MSDOS:

... file(s) copied - skopiowano x plików

Abort, Retry, Ignore, Fail - Przerwanie, powtórzenie operacji, zignorowanie błędu, przyjęcie błędu do wiadomości

Access denied - dostęp zabroniony

All files in directory will be delected! - wszystkie pliki w katalogu zostaną usunięte!

Are you sure? (Y/N) - Czy na pewno? (Tak/Nie)

Available on disk - dostępny na dysku

Bad command or file name - błędne polecenie lub nazwa pliku

Bad or missing command interpreter - brak lub niewłaściwy interpreter poleceń

Checking existing disk format - sprawdzanie istniejącego formatu dyskietki

Copy another diskette? (Y/N) - czy skopiować kolejną dyskietkę?

Current drive is no longer valid - bieżący dysk nie jest już dostępny

Delete directory ...and all its subdirectories? [y/n] - czy usunąć katalog ...wraz ze wszystkimi podkatalogami? [tak/nie]

Directory already exist - katalog już istnieje

Do you wish to write another duplicate of this disk (Y/N)? - czy chcesz zrobić następną kopię tego dysku (tak/nie)?

Duplicate file name or file not found - plik o nazwie docelowej już istnieje i nie odnaleziono pliku od tej nazwie

File cannot be copied onto itself - plik nie może być skopiowany sam na siebie

File creation error - błąd podczas tworzenia pliku

File not found - plik o podanej nazwie nie istnieje

Format another? (Y/N) - czy formatować kolejną dyskietkę? (Tak/Nie)

Format complete - formatowanie zakończone poprawnie

Format terminated - formatowanie przerwane

Formatting while copying - formatowanie przed kopiowaniem

General failure error reading/writing drive... - poważny błąd odczytu/zapisu napędu

In bad sector - w uszkodzonym sektorze (dysku)

Incorrect DOS version - nieprawidłowa wersja systemu DOS

Insert disk to rebuild in drive ...and press ENTER when ready - włóż odtwarzaną dyskietkę do napędu ... i naciśnij ENTER, gdy to wykonasz

Insert new diskette for drive... - włóż nową dyskietkę do napędu...

Insert SOURCE disk in drive... - umieść dyskietkę źródłową w napędzie

Insert TARGET disk in drive... - umieść dyskietkę docelową w napędzie

Insufficient disk space - zbyt mało miejsca na dysku

Internal stack overflow, system halted - przepełniony stos systemowy, zatrzymanie systemu

Invalid directory - katalog o podanej nazwie nie istnieje

Invalid drive specification - napęd o podanej nazwie nie istnieje

Invalid file name - plik o podanej nazwie nie istnieje

Invalid filename or file not found - nazwa pliku niepoprawna lub plik nie istnieje

Invalid media or track 0 bad, disk unusable - nieprawidłowy rodzaj dyskietki lub sformatowanie dyskietki niemożliwe, gdyż jest ona uszkodzona

Invalid or unspeciefied drive - niepoprawny lub nieokreślony napęd

Invalid parameter specification - niepoprawne określenie argumentów

Invalid path, not directory or directory not empty - nieprawidłowa ścieżka dostępu, podana nazwa nie jest nazwą katalogu lub katalog nie jest pusty

Invalid path or file name - niepoprawna ścieżka dostępu lub nazwa pliku

Invalid path - niepoprawna ścieżka dostępu

Invalid switch - niepoprawny parametr polecenia

No sub-directories exist - brak podkatalogów

Non-System disk or disk error - na dysku nie ma zainstalowanego systemu lub wystąpił błąd odczytu

Not ready reading drive... - napęd nie jest przygotowany do odczytu

Overwritte... (Yes/No/All)? - Zastąpić (plik) (Tak/Nie/Tak zastąp wszystkie)

Path not found - nie znaleziono ścieżki dostępu

Press any key to continue... - naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować

Press any key when ready - naciśnij dowolny klawisz, gdy będziesz gotowy

Press CTRL-C to abort, or correct this problem and press any other key to continue - naciśnij CTRL+C, aby zaniechać lub napraw błąd naciskając dowolny klawisz

Reading from source diskette - odczyt z dyskietki źródłowej

Replace and press any key when ready - umieść dyskietkę w napędzie i naciśnij dowolny klawisz, gdy będziesz gotowy

Required parametr missing - pominięto wymagany argument

Saving UNFORMAT information - zapis informacji pozwalający odtworzyć stan dyskietki sprzed formatowania

Strike any key when ready - gdy będziesz gotowy naciśnij dowolny klawisz

To many parameters - za dużo parametrów

Total disk space - całkowita pojemność dysku

Unable to create directory - utworzenie katalogu o tej nazwie jest niemożliwe

Write protect error writing drive... - błąd przy zapisie na dysku

Write protect error - błąd przy próbie zapisie, gdyż dyskietka jest zabezpieczona przed zapisem

Writing to target diskette - zapis na dyskietce docelowej

komentarz 27 lutego 2021 przez użytkownika Gość

Aż tyle było komunikatów???surprise współczuje ówczesnym informatykom.

...