pytanie zadane 3 stycznia 2016 w Programowanie przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 3 stycznia 2016 przez użytkownika

Oto lista operatorów logicznych dostępnych w języku PHP:

Operator Wynik działania
and zwraca wartość TRUE, jeśli oba argumenty są TRUE
or zwraca wartość TRUE, jeśli jeden z argumentów (albo oba) jest TRUE
! TRUE, gdy argument jest FALSE, natomiast FALSE, gdy argument jest TRUE
xor TRUE, gdy jeden z argumentów (ale nie oba) jest TRUE
&& takie same działanie jak and, lecz ściślej wiążące argumenty
|| takie same działanie co or, lecz ściślej wiążące argumenty

Operatory && i || mają wyższy priorytet w wykonywaniu niż AND i OR.


Przykłady użycia operatorów logicznych w języku PHP:

$a && $b - zwraca prawdę, jeśli zmienne $a i $b są prawdą

$a || $b - zwraca prawdę, jeśli jedna ze zmiennych $a lub $b jest prawdą

!$a - zwraca prawdę, jeśli $a nie jest prawdą

...