dhosting
pytanie zadane 12 stycznia 2019 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 12 stycznia 2019 przez użytkownika

Liczba Pi lub  Π wyraża stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. Pi to wielkość stała, która w przybliżeniu wynosi 3,1415...  (3,141592653589793238462643383279502884197169...)

Zależność taką zauważono już w starożytności, gdzie rachmistrze uznali, że we wszystkich kołach, zarówno średnica, jak i obwód pozostają wobec siebie w takim samym stosunku, bliskim liczbie 3. 

Ciekawostka: w najstarszym piśmie papirusie tekstów matematycznych napisanych przez Rhinda, pochodzącym z XVII wieku p.n.e., wartość Pi przedstawiono jako (16:9)x2≈3,160493.

...