pytanie zadane 29 lipca 2018 w Biznes i finanse przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 29 lipca 2018 przez użytkownika

Obrót w firmie stanowią wszystkie wpływy lub należności ze sprzedaży usług bądź towarów, albo usług pomniejszonych o należny do zapłacenia podatek dochodowy, czyli podatek VAT. 

Obrotem w firmie będą zatem:

- dotacje, czyli nieodpłatna i najczęściej bezzwrotna pomoc finansowa, którą najczęściej udziela państwo,

- subwencje, czyli inaczej mówiąc zapomoga, która jest udzielana na takiej samej zasadzie jak dotacja,

- inne dopłaty mające bezpośredni wpływ na cenę produktu lub usługi,

- zadatki, czyli dodatkowe zastrzeżenie umowne, gdzie jedna z estron wpłaca określoną sumę pieniędzy zabezpieczającą przed zerwaniem umowy (jest to też forma odszkodowania w przypadku zerwania umowy),

- zaliczki, gdzie jest ono "formą świadczenia pieniężnego na poczet ceny lub wynagrodzenia",

- przedpłaty

obrót w firmie czym jest

Zatem obrotem będzie wszystko to co stanowi zapłatę, którą dana firma ma otrzymać z tytułu sprzedaży łącznie z subwencjami, zaliczkami i wszystkim co zostało wymienione wyżej. 

Zgodnie z art. 29a ust. 1. ustawy o VAT, obrotem, czyli podstawą opodatkowania, jest: „wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika”.

Jeśli jakaś firma jest zwolniona z podatku VAT, to wówczas obliczają swój obrót w kwocie brutto, czyli nie odejmując Vat-u. Firmy nie zwolnione z podatku VAT, obliczają swój obrót w kwocie netto. 

komentarz 1 marca 2020 przez użytkownika Gość
Obrotu nie mylić z przychodem czy dochodem. Można mieć wielomilionowe obroty, ale dochodu będzie niedużo, bo wszystkie zyski zjedzą koszty w postaci opłat, pensji pracowników itp.
...