seohost
pytanie zadane 27 lipca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 27 lipca 2018 przez użytkownika

Wierszem nazywamy mowę wiązaną, czyli taką której podstawowym wyróżnikiem jest podział na odcinki-wersy, najczęściej rymujące się. W literaturze polskiej można wymienić następujące rodzaje wierszy:

1. Biały - bezrymowy, pierwszy raz zastosował go Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich"

2. Ciągły/stychiczny - nie dzieli się na strofy, a stanowi ciąg wersów

3. Nieregularny - wyróżnia się znaczną swobodą wersyfikacyjną np. nie musi mieć jednakowej liczby sylab w wersie

4. Stroficzny - podzielony na strofy o różnej wielkości np. dwuwersowe (dystychowe), trójwersowe (tercyny), czterowiersze (tetrastychowe)

5. Sylabiczny/sylabowiec - występuje w poszczególnych wersach jednakowa liczba sylab, najczęściej są to ośmiozgłoskowce, jedenastozgłoskowce lub trzynastozgłoskowce

6. Sylabotoniczny - taka sama liczba sylab w poszczególnych wersach, gdzie w stałych miejscach wystepują sylaby akcentowane i nie akcentowane

7. Średniowieczny/zdaniowy - charakterystyczny dla średniowiecza i renesansu, zgodność podziału na zdania i wersy

8. Toniczny - posiada jednakową liczbę zestrojów akcentowych w poszczególnych wersach przy zmiennej liczbie sylab w wersie i dowolnym układzie akcentów, wprowadził go Jan Kasprowicz

9. Wolny - pojawia się we współczesnej poezji, zapoczątkowanej przez Cypriana Norwida, ma swobodny układ wersów, często o różnej liczbie sylab w poszczególnych wersach

10. Zdaniowy - zgodność podziału wersowego z podziałem na zdania, występował głównie w średniowieczu

...