pytanie zadane 27 lipca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 27 lipca 2018 przez użytkownika

Strofa to inaczej zwrotka, odcinek wiersza, który się powtarza i składa się z co najmniej dwóch wersów. Możemy wyróżnić następujące rodzaje strof:

- bezrymowa - występuje w wierszu białym, nienumerycznym, jest wyróżniona graficznie, często pozbawiona rymów i jednakowej liczby wersów,

- czterowersowa/tetrastych/czterowiersz - składa się z czterech wersów o długości 5-15 sylab,

- otwarta - ostatni wers nie zamyka zdania, zaś niektóre rymy wiążą się ze strofą następną,

- zamknięta - w całości jest rytmiczno-składniowa i ma zamknięty układ rymów.

...