1 odpowiedź

odpowiedź 1 lipca 2018 przez użytkownika

Zanim opiszę rodzaje upodobnień w języku polskim, napiszę co to słowo oznacza. A mianowicie upodobnienie w języku polskim jest to zmiana w artykulacji głoski. Klasyfikuje się je biorąc pod uwagę warunki jej powstania, miejsce występowania, ich aktualność itp. W języku polskim upodobnienia klasyfikuje się na:

1. Całkowite - prowadzące do powstania dwóch głosek identycznych, wskutek czego my słyszymy jedną głoskę np. z sobą, a wymawiamy ssobą

2. Częściowe - tu głoska upodobniona zachowuje swoją odrębność np. ścieżka, a wymawiamy ścieszka.

3. Historyczne/martwe - upodobnienia, w których zaszły procesy fonetyczne mające miejsce w minionym okresie rozwoju naszego języka. 

4. Międzywyrazowe - zachodzą pomiędzy dwoma bezpośrednio po sobie wymawianymi wyrazami i dotyczą głoski kończącej pierwszy wyraz i głoski zaczynającej drugi wyraz np. bierz przykład, a słychać biesz pszykład.

5. Postępowe - głoska poprzedzająca oddziałuje na wymowę głoski następnej np. kwiat - kfiat.

6. Wewnątrzwyrazowe - zachodzą w obrębie jednego wyrazu. Może to być upodobnienie wsteczne lub postępowe np. babka - bapka, krzak - kszak.

7. Wsteczne - głoska następna oddziałuje na głoskę poprzedzającą. Jest to rezultat uprzedniego ułożenia narządów mowy w sposób, jaki będzie potrzebny głosce następnej np. trawka-trafka, ławka-łafka.

8. Żywe - zachodzi lub nie zachodzi w mowie współczesnych Polaków w zależności od ich przyzwyczajeń, tempa mowy, staranności wypowiedzi np. kredens-kredęs. 

...