dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Przydawka jest częścią zdania, która określa rzeczownik i oznacza jego cechę lub właściwość. 
Przydawka odpowiada na pytania:
- jaki?
- który?
- czyj?
- czego?
- z czego?

W języku polskim wyróżnia się następujące rodzaje przydawek:

Rodzaj przydwka Opis Przykład
Dopełniaczowa wyrażona za pomocą rzeczownika lub zaimka rzeczowego w dopełniaczu Grupa harcerzy wracała inną drogą. 
Dopełnieniowa ma znaczenie dopełnienia i występuje w zdaniu wówczas, gdy wyraz przez nią określany jest rzeczownikiem odczasownikowym czytanie książek (czego?)
Okolicznościowa odnosi się do podmiotu jako cecha realizująca się w czasie trwania czynności oznaczonej przez orzeczenie Jan wrócił do domu zmęczony.
Przyimkowa wyrażona jest rzeczownikiem z przyimkiem w jakimkolwiek przypadku zależnym burza z wyładowaniami (z czym?)
Przymiotna wyrażona za pomocą przymiotnika, zaimka przymiotnego, liczebnika i imiesłowu przymiotnikowego Kupiłem duży namiot/ Kończ swoje opowiadanie
Rzeczowna wyrażona za pomocą rzeczownika w tym samym przypadku, rodzaju i liczbie, co wyraz przez nią określany samolot odrzutowiec/za wagonami cysternami
W związku rządu ma taką formę przypadkową, jakiej wymaga wyraz przez nią określany, niezależnie od zmian, jakim sam ulega drużyna harcerzy/rozmowa o książkach
W związku zgody nie zgadza się z wyrazem określanym pod względem przypadka, liczby, rodzaju dobry uczeń/pilna uczennica

...