dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

W języku polskim możemy wyróżnić sześć rodzajów końcówek. Są nimi:

Rodzaj końcówki Opis
Fleksyjna Końcówki takie są wykładnikami gramatycznej formy przypadka, osoby, liczby i rodzaju. Dzieli się je na:
- przypadkowe
- osobowe
Wyrazu Końcówki takie wyrażają funkcję składniową danego wyrazu w zdaniu, ale mogą pełnić też funkcję znaczeniową np. pisz-esz, pisz, pisz-emy
Osobowe Końcówki te występują w trzech różnych szeregach końcówek osobowych:
- czasu teraźniejszego i przyszłego prostego np. słucha-m, piek-ę
- czasu przeszłego i trybu przypuszczającego, które są końcówkami ruchomymi np. czytał-em, słuchali-śmy
- trybu rozkazującego np. chodź-cie, zrób-my
Przypadkowe Końcówki takie wyrażają gramatyczną kategorię przypadka lub kumulują funkcje gramatyczne
Równoległe Końcówki, które są różne, ale pojawiają się w tym samym przypadku różnych rzeczowników i przymiotników jednego rodzaju np. -owie, -i, -y, -e, -ę
Ruchome Końcówki w formach czasu przeszłego i trybu przypuszczającego, które mogą łączyć się z tematem fleksyjnym danego czasownika lub z jednym z wyrazów poprzedzających ten czasownik np. Ty pisała-ś lub Ty-ś pi-sała. 
...