dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Koniugacja, tak piszemy w języku polskim. 

Koniugacja jest to odmiana czasownika przez osoby, czasy, tryby, liczby i strony. Zaś w czasie przeszłym, przyszłym i w trybie przypuszczającym odmienia się go także przez rodzaje. Ogólnie jest to zespół fleksyjnych form czasownika. 

Do form fleksyjnych właściwych czasownika należą formy osobowe (takie, do których można dodać zaimki osobowe: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one) oraz formy nieosobowe z się. Zalicza się też formy nieosobowe

- odmienne, czyli formy imienne: imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne (pisząc, pisany),

- nieodmienne, czyli bezokoliczniki (czytać), imiesłowy przysłówkowe współczesne i uprzednie (czytając), 

- formy nieosobowe czasu przeszłego typu pytano, bito. 

...