pytanie zadane 7 czerwca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 7 czerwca 2018 przez użytkownika

Gramatyka, czyli nauka o języku, która wyznacza zasady budowy danego języka pod względem fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i składni. Wśród rodzajów gramatyki znajdują się:

1. Gramatyka generatywna - teoria systemu językowego z dwoma zasadniczymi przejawami: zdolności rozumienia zdań i zdolności tworzenia nowych zdań. Taka gramatyka generuje, czyli tworzy zbiór prawidłowo budowanych zdań.

2. Gramatyka historyczna - ujmuje system językowy w przekroju historycznym, czyli bada jego zmiany w czasie oraz związki przyczynowe tych zmian. 

3. Gramatyka normatywna - opiera się na systemie języka współczesnego określając typy form i konstrukcji zgodne z systemem. Krótko mówiąc ustala ona obowiązujące normy gramatyczne. 

4. Gramatyka opisowa - zajmuje się badaniem i opisywaniem faktów językowych w danej epoce np. opisująca język polski w XVIII wieku.

5. Gramatyka porównawcza - zestawia i porównuje fakty językowe języków pokrewnych np. języka słowiańskiego czy indoeuropejskiego. Dzięki niej możemy sięgać wstecz poza najstarsze pisane teksty lub ustalać pokrewieństwo danego języka z innymi językami tej samej rodziny językowej. 

6. Gramatyka transformacyjna - przekształca jedne konstrukcje składniowe na inne np. konstrukcji czynnej na bierną i odwrotnie. 

...