pytanie zadane 7 czerwca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 7 czerwca 2018 przez użytkownika

Gramatyka to nauka o języku, która wyznacza zasady budowy danego języka pod względem fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i składni. Gramatyka jest pomocna nam w codziennym życiu i codziennych sytuacjach, ponieważ dzięki niej możemy się porozumiewać z innymi osobami i poprawnie przekazywać myśli jakie chcemy wiernie oddać. Znajomość gramatyki uświadamia nam takie aspekty naszego rodzimego języka jak: kolejność, struktura i kompozycja zdań przez nas wypowiadanych lub pisanych. 

gramatyka

Wśród rodzajów gramatyki znajdują się:

1. Gramatyka generatywna - teoria systemu językowego z dwoma zasadniczymi przejawami: zdolności rozumienia zdań i zdolności tworzenia nowych zdań.
Taka gramatyka generuje, czyli tworzy zbiór prawidłowo budowanych zdań. Zawiera w sobie reguły gramatyczne.

2. Gramatyka historyczna (diachroniczna) - ujmuje system językowy w przekroju historycznym, czyli bada jego zmiany w czasie oraz związki przyczynowe tych zmian. Działa na przestrzeni wieków. 

3. Gramatyka normatywna (preskrypcyjna) - opiera się na systemie języka współczesnego określając typy form i konstrukcji zgodne z systemem. Krótko mówiąc ustala ona obowiązujące normy gramatyczne. Jest typową postacią jest gramatyka szkolna. 

4. Gramatyka opisowa (synchroniczna, deskrypcyjna) - zajmuje się badaniem i opisywaniem faktów językowych w danej epoce np. opisująca język polski w XVIII wieku.

5. Gramatyka porównawcza - zestawia i porównuje fakty językowe języków pokrewnych np. języka słowiańskiego czy indoeuropejskiego. Dzięki niej możemy sięgać wstecz po najstarsze pisane teksty lub ustalać pokrewieństwo danego języka z innymi językami tej samej rodziny językowej. 

6. Gramatyka transformacyjna - przekształca jedne konstrukcje składniowe na inne np. konstrukcji czynnej na bierną i odwrotnie. 

...