pytanie zadane 26 lutego 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 26 lutego 2018 przez użytkownika

Do najczęstszych powszechnie stosowanych skrótów na całym świecie (również w Polsce) należą:

A.D. - Anno Domini - roku pańskiego lub naszej ery

BSR - blood sedimentation rate - szybkość opadania krwinek, popularne OB

CA TV - cable television - telewizja przewodowa, kablowa

chq. - cheque - czek

cps - characters per second - liczba znaków na sekundę

dB - decibel - decybel

Dip. - diploma - dyplom

DNA - kwas dezoksyrobonukleinowy

EMS - European Monetary System - Europejski System Monetarny

etc. - et cetera - i tak dalej

gal - gallon - galon

G.M.T. - Greenwich mean time - czas średni w Greenwich, czas uniwersalny

Hz - hertz - herc

ID - identification - dokument tożsamości

in. - inch - cal lub interest - odsetki

Inc. - incorporated - zarejestrowana

intercom - telefon wewnętrzny, pokładowy

IQ - inteligence quotient - iloraz inteligencji

IRC - Międzynarodowy Czerwony Krzyż

ISBN - międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw zwartych

ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ISSN - międzynarodowy znormalizowany numer  wydawnictw ciągłych

I.T.S. - międzynarodowa skala temperatur

KIG - Krajowa Izba Gospodarcza

kg - kilogram

km - kilometr

kV - kilowolt

kW - kilowat

kWh - kilowatogodzina

lang. - język

LDC - kraje rozwijające się, słabo rozwinięte

LED - dioda luminescencyjna, dioda świecąca

lght - długość

LPG - gaz płynny, gazol

Ltd - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MAC - komputer wielodostępny

mb - milibar

mg - miligram

mi - mila

min - minuta

min. - minimum

MJ - megadżul

ml - mililitr

mm - milimetr

mo. - miesiąc

Mt - mount - góra lub szczyt

m.w. - masa cząsteczkowa

N - niuton

n - neutron

NASA - Krajowa Administracja Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej

NATO - Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

N.Y. - Nowy Jork

N.Y.C. - Nowy Jork (miasto)

off. - official - urzędowy

OPEC - Organizacja Krajów Eksporterów Ropy Naftowej

oz - uncja

PC - komputer osobisty

pcs - sztuki

P.S. - post scriptum - dopisek stosowany w listach

oR - stopień Rankine'a

ROM - pamięć stała w komputerach

RyStn - stacja kolejowa

SF - fantastyka naukowa

SOS - save our souls - sygnał wezwania pomocy

T - temperatura

t - czas lub tona

UFO - niezidentyfikowany obiekt latający

UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury

UNICEF - Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom

UPC - uniwersalny kod kreskowy

u.t. - normalne warunki

UT - czas uniwersalny średni południka zerowego

UV - nadfiolet, ultrafiolet

V - versus - przeciw

VAT - podatek od wartości dodanej

VCR - magnetowid kasetowy

VHD - dysk wizyjny o dużej gęstości zapisu

VHF - bardzo wielka rozdzielczość

VHS - system VHS w urządzeniach magnetowidowych

VIN - numer identyfikacyjny pojazdu

W - wat

w. - szerokość

W.C. - water closet - ubikacja

WHO - Światowa Organizacja Zdrowia

WMI - światowy kod identyfikujący producenta

WMO - Światowa Organizacja Meteorologiczna

Xmas - Boże Narodzenie

y. - rok

yd - jard

ZIP - kod pocztowy

...