dhosting
pytanie zadane 23 lutego 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 12 marca 2018 przez użytkownika

W języku angielskim są cztery podstawowe czasy. Natomiast każdy z nich dzieli się na cztery aspekty czasowe. Wynika z tego, że ogólnie wszystkich czasów w języku angielskim jest 16. W poniższej tabeli je wypiszę. 

Present - Teraźniejszy Past - przeszły Future - przyszły Future in the past - przyszły w przeszłości
Present simple - teraźniejszy prosty Past simple - przeszły prosty Future simple - przyszły prosty Future simple in the past - przyszły prosty w przeszłości
Present continuous - teraźniejszy ciągły Past continuous - przeszły ciągły Future continuous - przyszły ciągły Future continuous in the past - przyszły ciągły w przeszłości
Present perfekt simple - teraźniejszy dokonany Past perfekt simple - zaprzeszły Future perfekt simple - przyszły dokonany Future perfekt simple in the past - przyszły dokonany w przeszłości
Present perfekt continuous - teraźniejszy dokonany ciągły Past perfekt continuous - zaprzeszły ciągły Future perfekt continuous - przyszły dokonany ciągły Past perfekt continuous in the past - przyszły dokonany ciągły w przeszłości

...