pytanie zadane 3 lutego 2018 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 3 lutego 2018 przez użytkownika

W języku polskim mamy następujące związki składniowe, czyli połączenie dwóch części zdania w pewną strukturę składniową:

a) związek zgody - to związek, gdzie wyraz podrzędny ma formę podobną do formy wyrazu nadrzędnego , czyli, że formy wyrazu nadrzędnego i podrzędnego zgadzają się ze sobą; tu najczęściej łączą się ze sobą: podmiot i orzeczenie oraz rzeczownik i przydawka przymiotna lub rzeczowa,

b) związek rządu - związek, gdzie zależność wyrazu podrzędnego od nadrzędnego wskazuje forma przypadka, czyli wyraz nadrzędny rządzi przypadkiem wyrazu podrzędnego; może on wystąpić z przyimkiem lub bez niego; tu najczęściej łączą się ze sobą: czasownik i rzeczownik, rzeczownik i inny rzeczownik oraz przymiotnik i rzeczownik,

c) związek przynależności - związek, gdzie wyraz podrzędny nie ma formalnych cech zależności od wyrazu nadrzędnego, czyli wyraz podrzędny tylko przynależy do wyrazu nadrzędnego, ale nie jest przez niego rządzony; tu najczęściej łączą się ze sobą: czasownik i przysłówek, przymiotnik i przysłówek oraz przysłówek i inny przysłówek. 

Prócz nich mogą zachodzić też związki współrzędne i podrzędne. Związek współrzędny to taki, gdzie oba wyrazy są równorzędne względem siebie, są niezależne i w zdaniu odgrywają taką samą rolę np. oba są podmiotami. Zaś związek podrzędny to taki, gdzie części zdania nie są równorzędne względem siebie, gdzie jedna z nich jest ważniejsza od drugiej. Związki podrzędne dzieli się na związki główne (podmiotu z orzeczeniem) i poboczne (podmiotu z przydawką, orzeczenia z dopełnieniem lub orzeczenia z okolicznikiem). 

...