pytanie zadane 29 stycznia 2018 w Biznes i finanse przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 29 stycznia 2018 przez użytkownika

Nad jakością spożywanych przez nas produktów, głównie tych żywnościowych, nadzór sprawują takie instytucje jak:

1. PIS - Państwowa Inspekcja Sanitarna, która sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach  pracy, ośrodkach wypoczynkowych, placówkach itp. oraz nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia.

2. IH - Inspekcja Handlowa, która zajmuje się ochrona mienia społecznego i interesów konsumentów, kontrolą jakości towarów, handlem i przetwórstwem gastronomicznym.

3. Centralny Inspektorat Standaryzacji, zajmujący się kontrolą urzędową standaryzacyjną towarów importowanych i eksportowanych rolno-spożywczych pod względem zgodności jakości towaru z warunkami kontraktu i przepisami norm krajowych.

4. Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, sprawująca nadzór nad produktami pochodzenia zwierzęcego.

5. PISiPAR - Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, kontrolująca skup, zbyt, przetwórstwo, transport i składowanie surowców i artykułów rolno-spożywczych.

6. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin, nadzorująca fitosanitarną kontrolę nad roślinami i prowadząca kontrolę fitosanitarną w miejscach odprawy celnej w celu ustalenia czy są one wolne od chorób, chwastów i szkodników.

7. Państwowy Zakład Higieny.

8. Instytut Żywności i Żywienia.

...