dhosting
pytanie zadane 28 listopada 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 29 listopada 2017 przez użytkownika

Jest kilka takich efektywnych metod nauczania, które dokładniej opiszę poniżej. Są to kolejno:

1. Metoda odkryć - popularna wśród nauczycieli i skutecznie pomaga uczniom zrozumieć na czym polega praca naukowców. Zajmował się nią m.in. Jerome Bruner, który uważał, że wciągając uczniów w dyskusję za pomocą pytań, wskazówek, materiałów pobudza się ich ciekawość oraz można zachęcić ich do samodzielnego odkrywania różnych idei i kształtowania skutecznych strategii badawczych. Dzięki tej metodzie uczniowie mają wgląd w podstawową strukturę wiedzy, poznają materiał tworzący prawdziwą wiedzę. 

2. Metoda recepcyjna - jest przeciwieństwem metody odkryć. Jej zwolennikiem był David Ausubel, który uważał, że odkrywanie jest czasochłonne i przeważnie zbędne w nauce szkolnej. Metoda recepcyjna przedstawia treść, której uczniowie mają się nauczyć. Nauczyciel musi tak zorganizować nauczanie, by jego treść została odebrana przez ucznia w sensownej formie i była łatwo zintegrowana z wiedzą przyswojoną uprzednio. Jest to przechodzenie od ogółu do wiedzy bardziej szczegółowej. Używane w tej metodzie jest wstępne uporządkowanie umożliwiające dokonanie ogólnego, wstępnego przeglądu nowego materiału. 

3. Metoda autoinstrukcji - jest to nic innego jak samonauczanie, polegające na tym, że materiały dydaktyczne są przygotowane w formie sekwencyjnej z dostępnymi odpowiedziami i przedstawia się je uczniom za pomocą urządzenia elektromechanicznego. Zwolennikiem tej metody był Skinner mówiący, że ta metoda zapewnia każdemu uczniowi zindywidualizowane nauczanie. Uczniowie uczą się w swoim tempie, a nauczyciel poświęca więcej czasu na aspekty humanistyczne lub emocjonalne, których maszyna nie zrealizuje. 

4. Metoda opanowywania - autorem tej metody jest Beniamin Bloom. Podstawę tej metody stanowi pogląd, że każdy uczeń potrafi się uczyć dobrze, jeśli damy mu wystarczającą ilość czasu na naukę, a sposób nauczania jest dla niego optymalny. Uczeń musi więc: dobrze rozumieć cele nauki, posiadać umiejętności w zakresie nauczania, umieć korzystać z nauczania i skupić się na danym zadaniu bardzo dobrze i przez dostateczny czas. Elementem tej metody są więc częste sprawdziany, pomagające uczniowi w opanowaniu materiału i realizacji wyznaczonych celów. 

...